<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Temmuz 17, 2007

Referans

"iyi günler ben ugur sizi rahatsiz ettim k bakma sizi uzaktan izliyorum y mahalle oturuyorsunuz bende ordayim ya ara ya c at ben arayayım cok guzelsiniz"

Dünden beri 30 defa ödemeli arayan arkadaş, ki kendisini artık tanıyoruz Uğur, paraya kıyıp mesaj attı.

Dün akşam ilk aradığında bi dalgınlık, kuzen mi lan acaba yanılgısı ile, kabul ettim aramasını. Telefonumu bir arkadaşından almış, arkadaşı bana "referans" olmuş. Adımı da biliyor bi şekilde.

Güzelim gerçi, ben olabilirim aradığı kişi, ama y mahallede (yenidir galiba bu) oturmuyorum...

Gün itibari ile 28 yaşındayım (araya sıkıştırayım dedim) bu kısmetleri kaçırmasam mı ki?

Pazartesi, Temmuz 09, 2007

Yazmaya yazmaya yazmayı unuttum galiba...


eXTReMe Tracker