<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 23, 2010

tam ortası
bu iki resmin tam ortasındayım kilo olarak... Hatta şişman olana daha yakınım sanırım. Dur demek lazım bu gidişata... Yıl dönümümüzde Paris'te olacağız. O zamana kadar evlendiğimiz zaman ki kiloma döneceğim... (7 kilo)
Bu arada bu iki resim arasında da 20 kilo var... Şişman resim 2006 Ağustos, zayıf resim 2008 Mart...

Çarşamba, Şubat 03, 2010

kocamı çok seviyorum... Herşey güllük gülistanlık mı, değil... Kavga ettiğimiz de çok oluyor...
iş desen iç güveysinden hallice. İş tatmini sıfır. Parasal tatmini iyi... Kocamla aynı yerdeyiz, rahatım yerimde vs vs...
ev işlerini falan saldım iyice... En son ne yemek yaptim sahi?
Yemek deyince, kilo aldı başını gidiyor. Evlendiğimizden beri 6-7 kilo aldım. Alma hızım yavaşlamış olsa da almaya devam ediyorum sanırım.
Ev almamıza yani çocuk düşünmemize daha çok var...
haftasonları sürekli görüştüğümüz arkadaşlarla çoluk çocuk görüşüyoruz. Ev oturmaları ile geçen bir sosyal hayatımız var. Haaa bir de alısveris merkezleri.

temel bir sorunum yok, asayiş berkemal... Şahane süper düper falan değil ama bir aksilik de yok çok şükür.

peki gözümün kenarında akmak için duran bu gözyaşı neden?


eXTReMe Tracker