<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 30, 2009

iş...

bugün işteki son günüm... Hayatımda ilk defa işten atıldım. Gerçi proje bitmişti, zaten bütün ofisi boşalttık falan gibi tesellilerim var kendime.

Yarın yeni işimdeki ilk günüm. 3 aylık kısa dönemli bir iş. Yine de mutlu oldum. Her ne kadar ev hanımı olmak bir süreliğine cazip gelse de işsiz olmak ciddi bir baskıymış üzerimde...

Şimdi aynı sıkıntıyı 3 ay sonra yeniden çek kolaysa...

Pazar, Eylül 06, 2009

evlilik

Pazar sabahı, 7.30...

Kocam içerde uyuyor, ben mutfakta akşamki misafirlerim için islim kebabı yapıyorum.

Yine de ben evliliği seviyorum.

Zira, ben onu çok seviyorum.


eXTReMe Tracker