<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ekim 22, 2007

Teklif

Son günlerde çok şey değişti hayatımda.

İki teklif aldım. Bir tanesi iş teklifi. Diğeri evlenme... İkisine de evet dedim :)

Aralıkta yeni işimde, yaza da kısmet olursa yeni evimde olacağım.

Pazartesi, Ekim 01, 2007

son 1 sene

Çok şey olmuş gibi son 1 senede...

Ben Serkanla beraberliğe başlamışım, 11 ay olmuş...
Ardacım doğmuş, 10,5 aylık olmuş
A&A ailesi bebek beklemeye başlamış, 22 hafta olmuş...
Nesrincik evlenmiş, 9 ay olmuş...
Kelebek gurbetlere gitmiş, 1 ay 10 gün olmuş...
Kilo vermeye başlamışım, 20 kilo olmuş...

Dedem ölmüş, bugün tam 1 sene olmuş...


eXTReMe Tracker