<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d7150541123767499435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ocak 07, 2013

Tahlil sonucu

Sonucun kötü olduğunu telefonda öğrendiğin bir tahlil sonucu için doktorun aramasını beklemek kadar zor gelmiyor hiçbir şey...

3 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Herşey güzele bağlansın Şebnemcim.

1/07/2013 05:35:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Çok teşekkür ederim Handan. Telefonda anladığım kadar kötü bir durum yokmuş. Herşey yolunda yani...

1/08/2013 08:40:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Çok sevindim canım.

1/08/2013 08:50:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker