<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 20, 2007

Tanışma

3 gün önce kuzenlerimle tanıştım. Öyle 7. göbekten falan değil, amcamın çocukları. Yeni doğmuş da değiller, biri 43 diğeri 33 yaşında.
Önce isimlerimizi söyledik, sonra yaş, meslek, evli misin falan gibi sorular. Bildiğin tanışma işte. Garip geldi...

Kaybolan aile fertlerini bulan programlar var ya, onların setinde gibi...

“Bu arada büyük ve erkek olanla çat pat Türkçe konuşabildik, küçükle ise ingilizce iletişim kurduk.”

Salı, Eylül 18, 2007

Süreç başladı


Az kaldı gitmesine... Kelebek'in uzak diyarlarda kanat çırpmaya başlamasından sonra bir de bu... Alışığım şafak saymaya. Severim hamile kadının doğumu beklemesi gibi askerden sevdiceğin dönmesini beklemeye. Ama bu sefer nedense titriyor içim...

Pazartesi, Eylül 10, 2007

döndüm

Kaşta sevgilimle su gibi akıp giden bir tatil yaptım, geldim.

Yakında yazacağım...


eXTReMe Tracker