<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ekim 12, 2012

Ohoooo neler oldu neler :)

Bloga son yazdığımda "Madonna konserine Roma'ya gitsek ya" düşünceleri içindeymişim. Ne sular aktı üzerinden. Roma'ya kadar gitmedik kadını dinlemeye, ancak İstanbul'a gittik.
Sonra Nisan ayında ucuz bilet bulunca Aralık ayına Roma'ya bilet aldık.
"Floransa'ya da gidelim" demişim önceki yazıda, o plan da sonradan çok değişti. En son yine Floransa'ya gitmeye karar verdik, ablamların Venedik planına iştirak edemeyeceğimizi anlayınca.

Tabi bu arada o tarihte 7 aylık hamile olacağımı düşünürsek, bunların hepsi "kısmetse" durumunda.

Şimdi içimde minik bir kız var, onu bekliyoruz...

eXTReMe Tracker