<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d7150541123767499435', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 09, 2007

Yazmaya yazmaya yazmayı unuttum galiba...

4 Yorum:

Blogger setenay der ki...

yaz da okuyalım işte...
(içinden "diyene bak" dediğini duyar gibiyim..:):) )

7/10/2007 12:21:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Sen başla gerisi gelir :)

7/11/2007 09:54:00 ÖÖ  
Blogger kelebek der ki...

Yaz be şekercim. Ben seni okumayı da, dinlemeyi de şimdiden özledim. Beni yaban ellere gönderiyorsun, bari çeşitli yöntemlerle uzaklığı minimuma indirelim.

7/13/2007 12:43:00 ÖS  
Blogger ๔เl๏รђ der ki...

aplacım hiç yazmıosun yazsan acık :(

8/29/2007 09:43:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker