<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 30, 2009

iş...

bugün işteki son günüm... Hayatımda ilk defa işten atıldım. Gerçi proje bitmişti, zaten bütün ofisi boşalttık falan gibi tesellilerim var kendime.

Yarın yeni işimdeki ilk günüm. 3 aylık kısa dönemli bir iş. Yine de mutlu oldum. Her ne kadar ev hanımı olmak bir süreliğine cazip gelse de işsiz olmak ciddi bir baskıymış üzerimde...

Şimdi aynı sıkıntıyı 3 ay sonra yeniden çek kolaysa...

2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Herşeyde bir hayır vardır canım. Muhakkak daha güzel bir iş bulursun.

9/30/2009 08:15:00 ÖÖ  
Anonymous BibiS der ki...

önünde koskoca 3 ay var sonrasını düşünme şimdiden...:)
yeni işin hayırlı olsun

sevgiyle kal

BibiS

10/06/2009 09:52:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker