<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 20, 2007

Tanışma

3 gün önce kuzenlerimle tanıştım. Öyle 7. göbekten falan değil, amcamın çocukları. Yeni doğmuş da değiller, biri 43 diğeri 33 yaşında.
Önce isimlerimizi söyledik, sonra yaş, meslek, evli misin falan gibi sorular. Bildiğin tanışma işte. Garip geldi...

Kaybolan aile fertlerini bulan programlar var ya, onların setinde gibi...

“Bu arada büyük ve erkek olanla çat pat Türkçe konuşabildik, küçükle ise ingilizce iletişim kurduk.”

1 Yorum:

Blogger KhAOS der ki...

bilirim o ilginçliği bende üniversiteyi kazandığımda tanışmıştım kuzenimle halamın oğlu... ve onda kaldım 1,5 sene çok ilginç oluyo o kişi yakın akraban ama ilk defa görmüşün...
tuhaflaşıyo insan ....

9/24/2007 09:24:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker