<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Kasım 07, 2005

1. yıl

Bundan 1 sene 1 gün önce, İlk Kelamımızı etmiştim burda.

Kutlu ossun, mutlu olsun :)

4 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Nice yıllara canım.

11/07/2005 09:53:00 ÖS  
Anonymous selin der ki...

Hepimize hayırlı olsun:))
İyi ki varsın şekercim.

11/08/2005 10:13:00 ÖÖ  
Blogger ligeia der ki...

nice güzel bloglara efen'im... :)

11/09/2005 09:35:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Ben bu sıralar gündemi gecikmeli takip ediyorum ama olsun, hiç takip etmemekten iyidir:)

Nice yazı dolu yıllara. Yazacak, paylaşacak, yaratacak, geride bırakacak dolu dolu nice güzellikler yaşayasın.

11/11/2005 12:09:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker