<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Kasım 06, 2004

İlk Kelam

Yitirdiklerimize bakınca, geri kalanlardan biri olunca anlıyor insan bir gün kendisinin de geride kalanlardan olacağını.

Yazalım bakalım...

3 Yorum:

Blogger joe der ki...

bazen yitirdiklerimizi kendimiz seçeriz ya işte o daha bi acıdır
bile bile yitirmek
...

5/30/2007 10:32:00 ÖS  
Blogger içimden geldiği gibi ~~~ der ki...

Merhaba,2004 yılına ait bu post beni şaşırttı hemde heyecanlandırdı.
O zamanlar blog varmış da haberimiz yokmuş.Ben 2004'de nerelerdeydim,ne yapıyordum onu düşünüyorum şimdi.:)))
Sağlıcakla kalın.

5/15/2011 03:54:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

On yıl geçmiş neredeyse. Dolaştım biraz sayfalarda. Annesiyle kızısı nasıllar diyeyim deyeim, kendimi burada buldum:-)

5/25/2014 01:37:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker