<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Kasım 26, 2006

Dolgu Müziği

TRT'nin dürüstlüğü işyerinde maç dinlerken akşam akşam güldürdü beni.

Maçtan sonra koyalım bi CD doldursun haberlere kadar olan arayı demişler, bunu da tüm dinleyicilerine duyurmuşlar...

1 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

11/29/2006 09:13:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker