<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Kasım 07, 2006

Akıl oyunları

Hani vardır ya, gönül hırsızı, kalbini çalmak falan diye laflar. Külliyen yalan. Olması gereken laf "aklını çalmak" bence...

Birini düşünmeye başlayınca, biri aklını çalınca/çelince bitiyor bütün mevzu.

5 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

......................

11/07/2006 02:03:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

anonim arkadaş, anlamadım yorumunu? Nutkun mu tutuldu?

11/07/2006 03:11:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

evet

11/07/2006 10:14:00 ÖS  
Blogger zilsizzarife'nin yeri der ki...

Gece hayırdır?Sanırım hayatında güzel şeyler oluyor.Ne dersin?

11/09/2006 04:40:00 ÖS  
Blogger psychedelicpink der ki...

bi de "aklını almak" var ki o tamamen farklı bir deyim :D

11/12/2006 08:30:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker