<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Kasım 29, 2006

Bu aralar...

1. Rejime başladım.
2. İşlerimden birini bıraktım, diğerini bitirdim.
3. Bütün arkadaşlarımı ihmal ettim.
4. Yapılmasına yardımcı olduğum - düpedüz ben yaptım- doktora ödevinden 90 aldım.
5. Hala doktora gidip tahlil sonucumu göstermedim.
6. Ardayı topu topu 2 saat gördüm.
7. Ekonomik özgürlüğümü kaybettim.
8. 2 de ihale kaybettim.
9. Birini sevmeye başladım.

Aklıma gelenler bunlar. Bazen hayat devam ediyor, akıyor gidiyor, ben öyle bakıyormuşum gibi hissediyorum. Bazen yaşadığımı sonuna kadar hissediyorum.

4 Yorum:

Anonymous xrayjr der ki...

hayırlısı olsun.. bunlar da geçer :))

sen kendine iyi bak yeter ki :)

11/29/2006 11:39:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Derin bir nefes al şimdi.

Yaşamak güzel :)

11/30/2006 03:19:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

10. huzur sokağı adlı roman tavsiyem olsun

12/04/2006 08:55:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

zaman çok hızlı geçiyor yaşadığımız beli değil sanki yanımızdan akıp gidiyor zaman..

12/05/2006 01:27:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker