<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Ekim 20, 2006

Yorgunluk

Bütün bir masaya yayılmışım. Önümde bir portal projesinin sayfa layoutları, arayüz tasarımları, layoutları var. Çıktılar, visiodaki çalışmalar, mevcut web sitesi arasında kaybolmuş durumdayım. Kağıt kalemle çalışmaya karar veriyorum. Karalaya karalaya...

Sonra o zamana kadar yaptığım bütün işi seçiyorum (ctrl+A), kopyalıyorum (ctrl+C), gözümü mouse gibi kullanıp kopyalama işlemini yapacağım deftere bakıyorum, ve sonra yapıştırıyorum (ctrl+V). Allah allah, yapışmadı benim deftere ekrandan kopyaladıklarım. Bunu bir kere daha yapıyorum. Sorun ne diye ekrana bakıyorum tekrar. Bi de sağ menüden deneyeyim diye mouse'a elim giderken anlıyorum durumu...

Sanırım iyice yoruldum...

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

kendine zulum ediyosun haberin olsun

10/21/2006 10:31:00 ÖS  
Anonymous sonrisa der ki...

haberinin olması durumu değiştirecek mi?

11/06/2006 03:53:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker