<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Eylül 21, 2006

Didime kaçsam...

Öğlen bir arkadaşımla kahve içmeye gittik Ankarayı tepeden gören her zamanki mekana... Rüzgar esiyordu, ve bir kaç damla yağmur düştü masaya. Ben sarıldım polar monta...

Şehrime sonbahar gölgesi düşmüş... Kaçıvermek istedim Didime...

Uzanıvermek istedim orda, kitabımı elime alıvermek... Üşüdüm yaw diyerek üzerime bir battaniye çekivermek... Akşamın erken çökmesinden hüzünlenmek, sezen aksu şarkılarını açmak, kahveme brendi eklemek...
Ağır ağır geri inmek şu yokuşu, telaşsız, acelesiz... Bekleyen olmadan, beklenti olmadan... Acıkınca dönüvermek istedim evime... Koşturmadan birşeyler hazırlamak kendime. Usul usul çalarken müzik, kalk da bi rakı koy demek kendime...
Kaçmak istedim bugün...

2 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

ankaraya geleli 3 ay oluyor. sorsam neresi herzamanki mekan diye çok mu özel olur ? rusenorhan@yahoo.com

9/21/2006 03:08:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

uptown bistro, bilkent

9/21/2006 03:22:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker