<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 17, 2006

Kuğulu Parka sahip çıkın

Ben bir Ankara çocuğu olmasının ötesinde Kavaklıdere çocuğuyum.Kuğulu park, kavaklıdere benim evim...

Evime sahip çıkın...

1 Yorum:

Anonymous Alp der ki...

Ankara'da okurken en sevdiğim yerlerden birisiydi Kuğulu Park. İstanbul'dan haftasonuna gelen sevgilimi (şimdiki eşim) oraya götürür ve şehrin içinde bu bambaşka ortamda güzel anlar yaşardık.

Haberlerde izlediğim kadarıyla Ankaralılar sahip çıkmaya başlamış; mutlu oldum. İnşallah bu tepki olumlu sonuçlanırda yetkililer oraya el atmazlar!!!

AA

8/18/2006 03:14:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker