<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 17, 2006

Alkolik

İşkolik tanımı yapmıştım bu hafta içinde... Şimdi sıra alkolik tanımında.

Gece 1'e kadar çalıştın iş yerinde misal. Bütün gün ağlayarak çalışmışsın zaten, canın çok sıkkın. Ertesi gün bir sunumun var, işler yetişmiyor ama gücün kalmadı. Gidip biran önce yatayım, sabah erken gelirim diyorsun. Arabaya bindin, benzin ışığı yanıyor. Bi küfür sallıyorsun. O an sana o kadar zor geliyor ki benzinciye git, dur, adamla konuş, marketine gir, kredi kartı ile ödeme yap.... Basıp gitmek istiyorsun oysa sen. 10 dakka sonra yatağında olmak istiyorsun. Nerden çıktı bu zorunlu mola. Cebinde para var mı ki, en azından kredi kartı ile ödemek için markete kadar gitmek zorunda kalmasan? Market dedin değil mi demin? Hımmm market.

Benzinciye girdin. Gözün soldaki dolaplara takılıyor. Nasıl da buz gibi görünüyor... Daha 10 dakkalık yolun var... Kredi kartın çekilirken fazla da vaktin yok karar vermek için. Hemen dolaptan bir tane kaparsın.

Arabaya binip daha hareket bile etmeden bira şişesini dikersin kafaya. Boğaz kısmı bitene kadar... Günün tek keyifli anı o andır.

Tebrikler, alkolik ya da en azından akşamcısın artık....


eXTReMe Tracker