<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Eylül 13, 2006

Tekme

Deniz bebekle dün o kadar çok oynamaya çalıştım ki, annesi kızdı bana, "rahat bırak karnımı, doğunca oynarsın" diye. Ama benim bitanecik yeğenim, üzmedi teyzesini sağlam bir tekme atarak onu hissetmemi sağladı.

7 ay bitti. 20 Kasımdan civarında ben teyze oldum diye bağıracam. O zaman sokakta oynayan çocuklara da bana teyze deme vizesi çıkacak, valla sesimi çıkarmayacam.

Hadi doğsun artık.. (Aman allah korusun ya, daha 1,5 kilocuk, ne diyorum ben)

1 Yorum:

Blogger hayal der ki...

ne heyecan verici degil mi, insanin gozleri doluyor o tekmeleri hissedince

9/13/2006 09:33:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker