<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Haziran 27, 2006

ara: akıl fikir

4 Yorum:

Anonymous nesrin der ki...

allah allah yazsana kardeşim

6/30/2006 07:47:00 ÖÖ  
Anonymous burak der ki...

ben google'ın haline acıyorum bunları gördükçe. Kız arayan, güzel arayanlara google yardım etmeye çalışıyor, ama zor. Aşkını ilan edemeyenlerin, derdini anlatamayanların ağlama duvarı olmuştur google.

7/01/2006 07:55:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Here are some links that I believe will be interested

8/07/2006 08:39:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

I love your website. It has a lot of great pictures and is very informative.
»

8/11/2006 10:30:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker