<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cumartesi, Haziran 17, 2006

Hayata dair iç burkan detaylar

Sözlükte bir başlık vardır, hayata dair iç burkan detaylar diye. Benim iç burkan detayım da bu işte:

Cenaze evinde yani babaannemlerdeyiz dün... Ortam sıkıntılı. Benim boğazım düğüm düğüm. Babaannemin dizinin dibine oturmuşum, "aman kızım amcan gitti siz yalnız bırakmayın beni, özlüyorum çok, gelin" diyor. Oysa o kadar nadir gidiyorum ki ona...

Eskiden, küçükken, alt alta sokaklarda otururken daha sık giderdik. Dedem de sağdı o zaman. Dolapta duran 2 şiseyi çıkarır acardı bize hemen. Mevsim kış ise babaannem süte türk kahvesi yapardı, onu içerdik. Dolaptan gazoz eksik olmazdı ama hiç. Dedem torunlarımın gazozları derdi. Siz geleceksiniz diye gazoz aldım size derdi.

Şimdi aylardır gitmiyorum Babaanneme, meğer o gazozlar bizi bekliyormuş hala...

1 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

Nedense torunları çok seviyorlar... Torunu dünyaya gelmiş ve onu kucağını ilk defa alarak seven bir adamın şöyle söylediğini duymuştum:

"Çocuk başka ama torun bambaşka"

6/17/2006 11:56:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker