<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Şubat 02, 2006

İlk yudum

Gergin ve yorucu bir günün sonunda, ısmarladığım kocaman biranın ilk yudumundan aldığım zevkin hala bütün gerginliklerimi alabildiğini fark ettim dün akşam.

Demek o kadar da vahim değil durum.

Haaa alkol bütün kötülüklerin anası, o ayrı.

2 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

tey teeey, biz'siz hepi haur ha... :)

2/03/2006 09:34:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

sizsiz happy hour olur mu canımcım, happy değil ama feeling better hour diyelim :)

2/03/2006 09:46:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker