<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Şubat 03, 2006

Ağrı

Sürekli ağrıyor, geçmiyor, bulanık görüyorum herşeyi, mideme de vuruyor.
Ayağa her kalktığımda davullar çalıyor başımda. İlaç alıyorum, gözüm saatte. Şimdi geçirecek, az kaldı... Geçirmiyor.

Dayanamıyorum...

5 Yorum:

Blogger N.E.Y. der ki...

Geçmiş olsun.
Bu hafta başından beri benimde başım felaket ağrıyor.

2/03/2006 11:56:00 ÖÖ  
Blogger anyone der ki...

ha gayret, hafta bitmek üzere.
belki de bitmiştir sizin için.

2/03/2006 05:58:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

hafta bitti, şarabım elimde, başımda ağrı yok...

keyifli miyim? Değilim.

ossun, bu da geliiir, bu da geçer...

n.e.y, anyone teşekkür ederiö.

2/03/2006 06:01:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Anladığım kadarıyla geçmiş olmuş ben demeden. Kim bilir belki keyfin bile yerine gelmiştir, bu güzel cuma gecesinde.

2/03/2006 11:18:00 ÖS  
Blogger Gün der ki...

Geç kalmışım geçmiş bile, bu arada baş ağrımı geçiren tek ilaç majezik, ilaç tavsiye etmeyi hiç sevmem ama dr'a danışabilirsiniz.

2/03/2006 11:34:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker