<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Eylül 13, 2005

Huzur

Huzurluyum...

5 Yorum:

Blogger Atonica der ki...

Şebnem sırf kıskançlıktan yolucam seni, bak demedi deme. :)))

9/14/2005 02:44:00 ÖS  
Blogger Wanna Run der ki...

Benim de ihtiyacım var :(

9/14/2005 03:25:00 ÖS  
Blogger Handan der ki...

Ne güzel, depola tüm güzellikleri huzurla gel.

9/14/2005 10:31:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

Huzur...
Ne "dingin"miş deniz.
Ne "uzak".
Ne "ulaşılmaz".
Ne "inatçı".

Bu oyunu birisi öğretti bana... Anlatacağım size de bir ara...

Huzurundan parça eksiltmeden dön aramıza... Bana da bulaştır emi?

9/15/2005 12:12:00 ÖÖ  
Blogger Erol der ki...

bu cümleyi sarfedebilmek ne zordur.
ne mutlu sana..

bana da, bana da; ligeia'dan kalanı bana kargo ediver (adres belli zati) =)

9/15/2005 01:05:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker