<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ağustos 04, 2005

:(

Başağrısı, huzursuzluk, ihale, tatilsizlik, endişe, yalnızlık, kalabalık, iş, işsizlik, kredi kartı, istifa, uykusuzluk...

Sabah daha 09.43. Bıcır bıcır ruhum beni bırakıp gitme, bugünü sensiz bitiremem...

5 Yorum:

Blogger yazimasasi der ki...

yahu kızcağız sızım sızım sızlanıp inim inim inliyormuş da, 6 saattir kimse çıkıp bi sırt sıvazlamamış, nankör blogreaderlar, dolmaları sarmaları görünce dilbaz kesilirsiniz ama, ayıp ayıp çok ayıp, cık cık cık :)

8/04/2005 03:23:00 ÖS  
Blogger Wanna Run der ki...

Gece, ruh gel-gitin ne durumda
?
?
?

8/04/2005 03:30:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

Hay Allah razı olsun yazı masası :) sen de olmasan.

Wanna run, ruhum toplantılarda sıkışmakla meşgul. Gel git ruhum, gittiği yerden dönmedi ama.

Ruhum şu ihalede çuvallamadan fiyat teklifi atabildiğim zaman geri dönecek bana galiba. O zaman da dolmalar sarmalar feda olsun hepinize.

8/04/2005 03:37:00 ÖS  
Blogger çeydıl der ki...

yahu ne blogu kardeş bir ihale çıktı ki başımıza sorma gitsin iki gündür kafamız allak bullak valla, misal ahan da

8/04/2005 03:51:00 ÖS  
Blogger ligeia der ki...

e n'oldu? yazıyazıverdik ihaleye cevapları da ne geçti elimize? bak seni de çalıştırmadık gece azmiyle. ah be... dağıttık mıdır nedir gece gece? biz bir de pazarı gezdik ben salınırken, depresyon alışverişine devam, bir şort iki toka. ha bir de seni kıskandım galiba o birlarınla; eve giderken bira aldık tansaş abla'dan (ha "light", orası ayrı). ha bir de... off ne bileyim be.. çekil aradan diyorum büdü'ye, dinlemiyor beni. peki tamam, saçmalıyorum. zaten susturmadınız bugün beni, bol keseden saçma yağdım, saçmalarım sonra en çok beni acıttı yine...

8/04/2005 10:04:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker