<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mayıs 21, 2009

yeni cümleler

"akşama evde yemeğim yok.", "annenlere gidelim yarın akşam", "cuma kadın geliyor", "2 makine çamaşır yıkadım, ütüleri daha duruyor" kadını olmama 15 gün kaldı...

2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

10 gün kaldı :D

5/26/2009 08:47:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

9 kaldı :))))

5/27/2009 09:48:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker