<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Nisan 20, 2009

Kalanlar...

Mutfakçıyı boğmama ramak kaldı...
İdeal kiloma ulaşmama bir ton kaldı...
Halıcı terminolojisini sökmeme az kaldı...
Banka hesabımda üç kuruş para kaldı...
Sevgilimle bir aile olmamıza 1,5 ay kaldı...

1 Yorum:

Anonymous Alp der ki...

"Hele sıkı dur hele sabret"

Bi' gülerek bi' tekrar kızarak olanları hatırlamana az kalmış...

Ha gayret

AA

4/20/2009 05:03:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker