<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Nisan 15, 2009

Masal...

Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde bir grup insan Beko'da çalışıyormuş. Amma velakin bu insanlar yeminliymişler birbirleri ile konuşmamaya... Herbiri tek tek "ben bildiğimi okurum, müşteriyle ben tek başıma konuşurum" dermiş. Bu kişilerin en sevdiği laf "siz olmasanız da komşuya kapıcıya bırakırız"mış. Bunlar ne birbirlerinin mesai saatlerini bilirlermiş ne de önceden verilen sözleri hatırlarlarmış... Derken efendim bu insanların üzerine artık bu konudan çok bunalmış Şebnem düşmüş... Şebnem düğün dernek dinlemeden tam gaz yemek yemeye devam ettiğinden, hepsi un ufak olmuş. Tüm Beko alanlar hayatlarının geri kalanında mutlu mesut yaşamışlar... Gökten 3 elma düşmüş, üçünü de Şebnem
yemiş...


Ve bugün, çarşamba 13.30... Dirilidirilidirilir

- Alooo?
- Şebnem hanım, ben Bekodan arıyorum. Biz eve geldik de yoksunuz?
- Evet işteyim çünkü, 7'den sonra teslim edeceksiniz.
- Ya evet benim teslimat formunda da öyle yazıyor ama biz 6'a kadar çalışıyoruz.
- Bunu sizin bayiniz ve servis merkeziniz bilmiyor mu?
- Ya onu bilmiyorum da komşunuza bıraksak.
- Bu konuyu dün de anlattım, garanti ve montaj gibi nedenlerle ben kendim teslim almak istiyorum. Bana mesainizin gece 10'a kadar olduğu söylendi.
- Bazen nöbet tutuyoruz da bu hafta hiç nöbet yok, en geç 17.30da teslim edebiliyorum.
- Üzgünüm gelemem, merkezinizle konuşun ve 7'de neden söz verdiklerini onlara sorun.
- Tamam ben size dönecem...


eXTReMe Tracker