<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Nisan 29, 2009

İletişimsizlik

Bugün yaptığım bir konuşma:

- Gece'cim, şu işle ilgili bişey yapabildin mi?
- Yaptım, dün mail attım.
- Haaa ben okumamışım o maili, sen bir daha atar mısın?
- Atarım tabi, yalnız orda 2 tane hata var, şu ve şu. Onları not aldım, siz de bir gözden geçirin, başka hata bulursanız hepsini bir düzelteyim.
- Aaa hata mı var, o zaman sen onları düzelt de ben o zaman bakayım.
- Ama şimdi bana iki iş olacak, isterseniz siz bakın ben hepsini birden düzelteyim.
- Aaa tamam, öyle yapalım tabi...

Tüm ülke dinleniyor, bir ben dinlenmiyorum!


eXTReMe Tracker