<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Nisan 14, 2009

52 gün...

Evimiz bitti gibi... Yoruldum ama... Az önce Beko'ya patladım bu yüzden. Telefonu kapatıp, küfür ettiğine eminim. Teslim edecekleri bir mikrodalga... Dün akşam 7'de konuşmuşuz, çarşamba 7'den sonra teslim edilecek diye. Bu sabah 10.00'da telefon ediyorlar, "biz sizin kapıdayız evde yoksunuz, komşunuza bırakalım mı?"

Tamam bu çok sık olan bişey belki? Peki siz bir mutfakçının tezgahı hem ocak hem buzdolabı giremeyecek şekilde kesebildiğine şahit oldunuz mu? Ankstre ocağın gireceği yerin eni ile boyunu karıştırıp kesti adam!!! Ocağı yan koyunca cok güzel oturuyor ama hakkını yememek lazım!!!

Neyse ki en büyük dertlerimiz bunlar.

Ev-mobilya-gelinlik-beyaz eşya leveli tamamlandı, bir sonraki level'a davetiye-şeker aşamasına geldik nihayet. Son 52 gün...

Ama artık düğünü değil, balayını sayıyorum ben :)

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

En zor kısımlar bitmiş :)

4/14/2009 12:00:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker