<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Nisan 02, 2008

Bahar

Gelemeyen bahar bi hoş etti beni...

En son postta öylesine Sezen Aksu açtığımı yazmıştım. Ordan düştü aklıma şarkılar, dur şunu da dinleyeyim, dur bunu da derken bi bakmışım benim depresyon playlistine dönüş yapmışım.

Durum tehlikeli... Yok depresyona girmem de, anılar üşüşüyor beynime... Yağmur yağıyor, ofisin manzarası bir vadi... Dalıp gidiyorum... Rapor falan hikaye oluyor... Pencere güzeli oldum iyice... Elimde kahvem, fonda sezen...

siz de buyrun, beraber dalıp gidelim?


Ek linkler vereyim dedim

Mart 2006
Nisan 2006
Nisan 2005


eXTReMe Tracker