<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Aralık 24, 2007

Porselen yemek takımı

Evlenmemize belki de daha bir sene var, ben neden birden böyle gaza geldim bilmiyorum. İçimde varmış demek ki, evlenme planı yaptığım bir sevgilim olsa da kendime tabak çanak alsam diyormuşum. Yastık, yorgan, banyo vs değil, yalnız, sadece mutfak eşyası. Bunun nedeni "yemek" ile ilgili herşeyi çok sevmem de olabilir, belli olmaz.

Dün saatlerce ankamall'deydik, arkadaşım makul bir insan tabi, adam gibi kıyafet dükkanlarına baktı. Ben ise "ay bi kahvaltı takımı beğendim esse'de sana göstereyim mi", "porselen takımın bi desenine baksana kararsız kaldım" şeklinde zırvaladım bütün gün.

Annem ve babamla dolaşırken - sanırım o gün Şebnem tarihinde bir ilkti, hem anne ve baba ile alışveriş merkezi dolaşma, hem de babamın yanında çeyiz muhabbeti yapma bakımından- bir yere girdik, satıcı anlatıyor "bunun kemik tozu oranı %30" diye, diğer takıma dönüyor, ben atlıyorum, "onunki %37". Yeni işimi sevmezsem bernando'da çalışabilirim, kendilerinin ürünleri hakkında epey bi bilgim oldu.

gelin ata binmiş, ya nasip demiş ya, ben de yok hiç öyle şeyler. Düşersek, tam attan düşmüşe döneceğim...


eXTReMe Tracker