<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Aralık 28, 2007

Yandaki yolcunun günlüğü

Burdur yolcusuyum akşam. Otobüsle gidiyorum ve aslında antalya seferi. Yanımdaki yolcu ne sevinir şimdi ben Burdur'da inince, onu düşünüyorum iki gündür. Bi de ben indikten sonra yeni yolcu almışlarmıdır acaba yanıma diye stres yaşar, yazık...


Bana neyse...
2 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Mutlu yıllar Şebnem :)

12/31/2007 03:07:00 ÖS  
Blogger Aylin Yaprak der ki...

cidden vardır öyle bir düşünce yanlız,iyi saptama olmuş:)

2/23/2008 09:33:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker