<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Mayıs 03, 2007

Uykuya 12 km, 2 saat

An itibari ile MSN listemde 144 kişi var, bunlardan hiçbiri online değil. Yatma vakti geçmiş demek ki... Ama yatmayacağım... Zaten yatağımdan 12 km uzaktayım...

Saat 02.38. Cuma günü iş stresinin yarattığı fiziksel sıkıntılar yüzünden acile gitmiş biri olarak tek başıma bu saate kadar çalışmak keyifli geldi. Çalıştıkça gerginliğim azalıyor benim kısa vadede onu fark ettim. Çalışmayınca iş bitmiyor, o da daha çok gerginlik yaratıyor. Çözdüm ben olayı.

Çalışalım bakalım... Nereye kadar çalışacaksak...


eXTReMe Tracker