<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazar, Ağustos 13, 2006

Yorgunum...

Çok yoğun bi şekilde çalışıyorum bu ara. Bir yandan da 2 bilgisayar kullanıyorum, birinde işimi yapıyorum, diğerinde işimi yaparken kullandığım kaynakları görüntülüyorum. Ve inatla asıl kullandığım bilgisayarın mouse’unu diğer ekrana geçirmeye çalışıyorum. Bir değil iki değil, dünden beri en az 10 kere yaptım. Sanırım dinlenmem gerek.

2 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

mouse değil, fare, aaaa :) :)

8/13/2006 07:06:00 ÖS  
Blogger annelog der ki...

Evet galiba dinlenmen gerekli:))

8/18/2006 09:34:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker