<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Temmuz 31, 2006

çoktular ama hiç yoktular

4 Yorum:

Blogger ligeia der ki...

bir gün, "O" olacak... tek, ama "çok".

8/01/2006 12:57:00 ÖÖ  
Anonymous Adsız der ki...

çokluk la övünmemekte de fayda var zaten

8/01/2006 02:36:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

açıklama yapmak istiyorum, duramıyorum...

şarkı sözü o, Bülent abi söylüyordu dün akşam. Lan dedim, evet çoklar ama yoklar. Arkadaş da olabilir kasıt, mavi boncuk dağıttığımız çapkın arkadaşlar da, sevgililer de. Düşünmedim üzerinde... ne kadar çok insan var çevremizde ama hiç biri değil içimizde...

8/01/2006 03:48:00 ÖS  
Blogger deniz der ki...

...
Sev
Sen sevince güzel
Bazen su bazen sel
Çünkü hiç sevmeyenler
Eksiktir bir yerde
Alabora olmak istemem
Bindiğim bu teknede
Rüzgar sert biraz
Galiba poyraz
Hani gidecektik başka yere
Çoktular ama hiç yoktular
...
pek bi hoş,aslında tümden hoş.bizi anlattıgından böyle galiba.
dolu bir cümle.

8/02/2006 02:34:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker