<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Kasım 14, 2005

Lozan ve Çevresi

3 Yorum:

Anonymous Adsız der ki...

hani olm oklar sen nereye gittin okçuluk federasyonuna gitmedin mi hem yöneticin takip etmiyo mu senin blogunu bu ne yüzsüzlük kardeşeeeem
(yok bea ne kıskanıcaz alla allaaa)
serdar ve ligeia

11/14/2005 12:53:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

Smoke on the water
Fire in the sky...

http://www.digitaldreamdoor.com/pages/lyrics/smoke_water.html

Çıtır, çıtır+ ile çıtır++ kategorisine girenlerin pek bilmediği bir gerçeği meşhur Lozan ziyareti vesilesi ile, 23 Temmuz Lozan antlaşmasını da unutmayarak görevin tarihi önemine binaen...

A.S.

11/14/2005 02:49:00 ÖS  
Anonymous Adsız der ki...

bu anonymous "A.S." gece'nin yöneticisinin baş harfleri degil mi ya? valla öyle abicim. görüyo musun basıldık çok fena kaçın olm dağılın çabuk doğrayacak haşlayacak hepimizi çıtır mıtır bişeyler yazmış baksana bi kategorilerden bahsetmiş allam sen sonumuzu hayret.

serdar

11/15/2005 01:27:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker