<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Temmuz 06, 2005

...

Bu aralar yeni bir şeyler yazmak istemiyor canım. ve kuvvetli şekilde bişeylerle oyalanmaya ihtiyacım var. O nedenle sayfanın görünüşünü değiştirdim, şimdi kişiselleştirmeye çalışıyorum. Web teknolojilerinde kör cahil olan ben için epey uğraştırıcı oluyor... Blog şekilden şekile girebilir bu aralar, deneme yanılma en sevdiğimiz yöntem, ama insan ne yaptığını bilmeyince geri alması da zor oluyor. (Şu aralar ki psikolojim buradan insan hayatlarına, hatalarına falan geçiş yapabilecek potansiyeli sağlıyor aslında bana, ama neyse...)

Neyse özetle, bu aralar kendi hayatım gibi dağılmış bir sayfa ile karşılaşabilirsiniz diyecektim sadece. (Bak işte yine dayanamadım, uyduruk sayfadan hayata geçiş yaptım, ulen bu psikoloji öldürcek beni)


eXTReMe Tracker