<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://draft.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Haziran 21, 2005

Geri döndüm

Uzun upuzun zamandır yazmıyorum, nedense yazmak için ya maksimum keyifli ya maksimum keyifsiz olmam gerekiyor. Bu aralar hep avarajlarda olduğum için değil aslında yazmamam. Maksimum keyifli olduğum zamanlar nihayet askerden gelen sevdiceğin yanında geçiyor, maksimum keyifsiz olduğum zamanlarda da yine o teselli ediyor beni. E tabi ben o arada, “çekilin huleyn blogum beni özler” diyemiyorum.

Neyse özetle I am back again…


eXTReMe Tracker