<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Cuma, Temmuz 01, 2005

Canım Seninle Olmak İstiyor

kucağında sevgili daha 2 hafta önce canlı canlı dinlemişsen bu şarkıyı, kulağına söylemişsen eski günleri hatırlayarak, ve o sevgili ile iki hafta sonra gayet mantıklı sebeplerle ayrılmışsanız, ayrılıp da sudan çıkmış balığa dönmüşsen, alışmaya çalışırken bazen güçsüz hissediyorsan, ağzından dökülüyorsa canının onunla olmak istediği, sonra vazgeçiyorsan mantığına, iradene, kuvvetine güvenerek, dinleme bu şarkıyı, çok can yakıyor...

biliyorsan gel dememen gerektiğini ve biliyorsan o gel derse sana gitmemen gerektiğini, dinleme bu şarkıyı, çok zor oluyor...
Canım Seninle Olmak İstiyor - Zuhal Olcay

Nasıl oldu anlayamadım
Tanıştık
Birdenbire
Nedenini sorma boşyere
Seni kucaklamak geldi
içimden
Kendimi tutamadım işte geldim yanına

Anladım sendin aradığım
hayatım boyunca
Kim koşup açmaz hemen aşk kapıyı çalınca
Yalnız yaşamak
zor beklemek ondan da zor
Çektiklerim artık yeter gel benimle ol
Mantık
irade kuvvet
Sevince pek işlemiyor
Canım seninle olmak istiyor

İnanmazdım sevgiye
Gülerdim ben herkese
Derdim; insan kısmetini
kendi bulur isterse
Oysa sözler ne kadar boş insan sevince
Kalbim sanki
deli gibi seni görünce

Mantık irade kuvvet
Sevince pek işlemiyor
Canım seninle olmak istiyor


eXTReMe Tracker