<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Haziran 30, 2005

İzin

Hayattan izin almak mümkün değilmiş, ite kaka devam ettirmek zorunda kalıyormuşsun bazı şeyleri. Canın da yansa, yüreğinde sıkılsa, bunalıp kaçmak istesen de dur diyemiyorsun hayata. Dünya canını yaka yaka dönmeye devam ederken, ya zamandan ya dünyanın dönme hızı rüzgar etkisi yaptığından yaran soğuyor.

Hayattan izin alamadım ama işimden izin almaya çalışıyorum. Mümkün olursa biraz buralarda olmayacağım.


eXTReMe Tracker