<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ocak 29, 2009

Bir küçücük kutucuk, içi dolu mutluluk


3 Yorum:

Anonymous selin der ki...

Muhtesem!!! Cok begendim Sebcim. Mutlulugunuz daim olsun canim benim!

1/29/2009 11:25:00 ÖS  
Anonymous Alp der ki...

Harika,

Sizler adına çok sevindim. Artık tarihi de öğrenebilir miyiz?

AA

1/30/2009 12:18:00 ÖÖ  
Blogger Gece der ki...

Selincim canım, çok teşekkür ederim. Senin yanıma yeniden gelmenle mutluluğum daha da büyüyecek bitanemcim.

Alp, geç oldu ama 7 Şubattaydı.

2/16/2009 10:16:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker