<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 07, 2009

ideal kilo


periyodik olarak -2 haftada bir gibi bir periyodla- muhtelif sitelerden BMI ve ideal kilo hesaplamaları yaptırıyorum. Her seferinde değişeceğini umuyorum sanırım. Zira deli olmalılar ki bana inatla 56 kilo olmam gerektiğini söylüyorlar. Bilim dünyasından bu konuda bir ilerleme bekliyorum tez vakitte. Birilerinin çıkıp ay pardon biz yanlış hesaplamışız, herkes kendi rakaminin üzerine 10 eklesin demelerini bekliyorum...
bekliyorum...

mevcut BMI formülü: kilo / boyun karesi

bakın formülde çok açık bir şekilde sabit eksik.
Yeni formül: 10 + (kilo/boyun karesi)

Çok şahane oldu böyle, evet...

1 Yorum:

Blogger Handan der ki...

Bana da uyar :)

1/08/2009 02:48:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker