<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Çarşamba, Ocak 28, 2009

Sebnaaaaaammm

Bugün en az 3 defa yerimden bu nida ile zıpladım. Yan odada başka milliyetten olan takım liderim (proje müdürüm, ya da işte her neyse, bizim patron yani) oturuyor. Kapılarımız açık, bırak klavye tıkırtılarını, elmasını ısırma sesini dahi duyuyorum. Bu bir kaç gündür kendisi ile yakinen çalışıyoruz. Dolayısı ile gün içinde yerimizden kalkmadan birimiz ile konuşuyoruz. (ben yalakalık olsun diye bazen kalkıp yanına gidiyorum tabi, koskoca patron!)

Ama böyle işe dalmışken, pat diye "Sebnaaaaaam" diye bağırmıyor mu! Vallahi zıplıyorum yerimden. Hayır, bizim ofiste insan tuvalete gidemiyor bütün ofis benim sesimi mi dinleyecek diye. O kadar sessiz. Sadece klavye sesleri, bi de karşımda oturan Kırgız hapşırısa o... Niye bağırırsın be kadın? Denmiyo tabi böyle... "Yes Angelaaa" diye bağırıyorum kendisine ben de... Öyle bağıra bağıra konuşuyoruz...

Bazen "Efendim Angelaaa" diye bağırıyorum bi de. "5 senedir takımı yönetiyor, daha futbolcusu ile Türkçe konuşamıyor bu bizim hoca" serzenişi yapan yaşlı taraftar amcalar gibi bi hassasiyetle.


eXTReMe Tracker