<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Ocak 08, 2009

Güneş


Hava uzun zamandır kapalı Ankara'da... Ilgazdan dönerken kapalıydı yine hava, arabayı güneşe doğru sürmüştük hep. O zaman geçirmiştim içimden hep güneşe gidelim, hep aydınlık olsun diye.
Güneşimi yanıma alıp kısacık kaçasım var yine...

2 Yorum:

Blogger oktayer der ki...

burası adana... dün güneşimiz avuçlarımızdaydı. bugün biraz daha büyümüştü sanki... özlemiştik ya ne de olsa. siz de özlemişsiniz ya...

1/09/2009 12:16:00 ÖS  
Blogger ...::::filinta::::... der ki...

Selamlar,
Benden başka filinta var mıdır diye ararken karşıma çıktınız,
Bloglarınız çok güzel.
Tebrikler...

1/16/2009 03:45:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker