<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Salı, Şubat 03, 2009

"Mukadder, I love you"

O kadar o kadar o kadar çok isterdim ki nişan yüzüklerimizi dedem taksın.

* Başlık dedemin sıklıkla anneanneme seslenişinden...

4 Yorum:

Anonymous Alp der ki...

Zaten işte duyuyordun artık evde de duyarsın:

"Sebnaaaaaam, I love you"

:-D

AA

2/03/2009 05:59:00 ÖS  
Blogger Elit der ki...

Çok sevindim senin adına

2/04/2009 11:06:00 ÖÖ  
Blogger Handan der ki...

Herşey çok güzel olsun Şebnemcim. Deden de sizinle birlikteydi muhakkak.

2/06/2009 01:57:00 ÖS  
Blogger Gece der ki...

üçünüze de çok teşekkür ederim...

Handan'cım dedem de bizimleydi bence :)

2/16/2009 10:14:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker