<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Ocak 05, 2009

Hava, Su, Yol, Doğalgaz ve Melih

Ankara'da hava o kadar kapalı ki, işyerime geleli 1 saatten fazla kalkalı 3 saatten fazla olmasına rağmen gözlerim kapanıyor. İçim huzursuz. Havanın etkisi mi bu?

Ankara demişken, İ. Melih Gökçek yeniden aday... Doğalgazdan 7 kişi ölüyor... Sular hala sarı sarı akıyor... Kravatsız bir adam, mesai gününde basın toplantısı yapıyor, cumaya gitmek için kaçıyor... Saltanat devam ediyor... Bütün bir haftasonu, göz göre göre kar yağdığı halde yollar kapanabiliyor... Çankayadan hoşdereye gitmek için bir aşağı bir yukarı trafikte dolanılıyor... Ankara'nın her ay 80.000 lirası yol geçirmeden önce izin alınmayan bir büyükelçiliğe ödeniyor... 29 Ekimde Cumhuriyet Bayramı törenlerine alternatif olarak hazırlanan törenden 24 saat bile geçmeden açılışı yapılan yollar kapanıyor...

1994 Melih Gökçek'in tahta geçtiği sene...

Ve bu adam, doğalgaz abonesinin 150 binden 1,5 milyona çıkması ile övünüyor. Her yerde kömür dağıtırken. Teknolojinin, üretimin, yeniliğin, nüfusun nereye gittiğini önemsemeden. Tamamen ceteris paribus hesaplarla...

Daha fazla bilgi için:eXTReMe Tracker