<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Pazartesi, Kasım 10, 2008

Panic mode on

Geçen gün bir arkadaşımın Mart sonundaki düğünü için Kasım ayında mekan ayarladığını, ve hatta mekanda yer kalmadığı için Cuma günü evlendiğini öğrendim. Ondan beri sürekli panik halde ortada dolaşıyorum. Yalnız tek yaptığım panik olmak, onun dışında bir aksiyon almıyorum.

Bu hikayenin üstüne "biz tüm işleri 2 ayda hallettik" konulu en az 10 tane hikaye dinledim ama yine de panik moduma engel olamıyorum. Internet kazan ben kepçe bir süre, ne yapalım...

Kendime not: Bu panik halim devam ederse ortada evlenmeyi planladığım bir sevgili kalmayacak, bu hususa da dikkat etmek lazım.

1 Yorum:

Anonymous gebercet der ki...

valla biz de 2 ay içinde yaptık herşeyi, hiç hiç panik olacak bir şey yok :)

11/11/2008 03:56:00 ÖS  

Yorum Gönder

<< Ana SayfaeXTReMe Tracker