<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9035958\x26blogName\x3dGece\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://sebnem.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://sebnem.blogspot.com/\x26vt\x3d49898149766296179', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> Gece Logo Ana Sayfa Profil

Perşembe, Nisan 17, 2008

bi ordan bi burdan

Düğünümü gördüm rüyamda. Feciydi. Saçlarım berbattı. Gelinliğime bisey dökülmüş, ben üzerime gömlek giymişim, altında da beyaz bir etek. Gömlek nedense lacivert. Etek tarlatanlı ama :) Köy düğünü gibi, bahçedeyiz, plastik sandalyeler falan. Düğün başlamış ben de ortalarda dolaşıyorum. Sonra Serkanin hala gelmemesi aklıma takılıyor. Arıyorum. "Ben antalyadayım güzelim" "E ama düğün?" "Ben vazgeçtim güzelim, kusura bakma olur mu?"

Çok kötüydü. Sadece son aşaması değil, hepsi... huzursuz uyandım sabah. Elinin altında telefon da yok ki arayayım, "yok aşkım rüyaydı o" desin...

İstanbuldaydım haftasonu. Süper geçti... Onunla 48 saat... Yanniz biraz fazla yiyip içmişim sanırım, çok kilo alarak döndüm ordan. 28 gün sonra tatile gidiyorum, mümkünse bi 3-5 kilo az gitmek istiyorum.

Bir de bu akşam yosun terapisine başlıyorum. Nedir ne değildir bilmiyorum. Görcez bakalım. En iyi ihtimalle selülitleri, en kötü ihtimalle toksinleri atarız.

Şafak 28.


eXTReMe Tracker